کت پشم بافت با استر elite کد_181

1.500.000تومان

قد ۸۵ استر دار

سینه۵۰

استین ۵۹

عرض باسن ۵۲

دور بازو ۳۶

سایز ۲ عرض سینه ۵۲

استین ۶۰

عرض باسن ۵۴

دور بازو۳۸

سایز ۳ عرض سینه ۵۴

استین ۶۱

عرض باسن ۵۶

دور بازو ۴۰

عرض ضرب در دو دور میشود

  • *انتخاب سایز
    • تومان
    • تومان
    • تومان

توضیحات

فهرست