تخفیف!

کت کرپ استخوانی کد_443

820.000تومان

 

سایز ۱ برا ۳۶ ۳۸

سایز ۲ برا ۴۰ ۴۲

سایر ۳ برا ۴۴ ۴۶

استین ۵۹

عرض باسن ۵۲

دور بازو ۳۶

سایز ۲ عرض سینه ۵۲

استین ۶۰

عرض باسن ۵۴

دور بازو۳۸

سایز ۳ عرض سینه ۵۴

استین ۶۱

عرض باسن ۵۶

دور بازو ۴۰

عرض ضرب در دو دور میشود

قد حدودا ۸۰

ناموجود

فهرست