تخفیف!

کت کرپ طوسی کد_445

820.000تومان

عرض سینه ۶۰

عرض باسن ۶۲

دور بازو ۴۵سایز ۱ عرض سینه۵۰

استین ۵۹

عرض باسن ۵۲

دور بازو ۳۶

سایز ۲ عرض سینه ۵۲

استین ۶۰

عرض باسن ۵۴

دور بازو۳۸

سایز ۳ عرض سینه ۵۴

استین ۶۱

عرض باسن ۵۶

دور بازو ۴۰

عرض ضرب در دو دور میشود

قد حدودا ۸۰

ناموجود

فهرست